อนุทิน 61158 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 31

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปปฏิบัติได้เอง และ รู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับพืชที่ต้อง การแต่ละชนิด

3. เพื่อใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมด้านพืชต่อไป

4. ระยะเวลาในการอบรม

ตั้งแต่วันที่ 16-19 มีนาคม 2553 (4 วัน)

5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

รับจำนวน 30 คน

6. วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ (ท่านสามารถนำพืชที่สนใจมาฝึกหัดฟอกฆ่าเชื้อได้)

ติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม โทร.034-351399 ต่อ 485/440 มือถือ 083-3155018 โทรสาร. 034-351392

เขียน 08 Mar 2010 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)