อนุทิน 60951 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

การศึกษาไทย

ควรเข้มแข็งและยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวง ที่มุ่งสร้างประชากรในสังคมให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัฒิ ๕

งอกงามด้วยศรัทธา : ศรัทธาในชีวิต บทบาทและหน้าที่ของตน

งอกงามด้วยศีล : จริยธรรมและความดีงาม

งอกงามด้วยสุตะ : สดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดชีวิต

งอกงามด้วยจาคะ : เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

งอกงามด้วยปัญญา : การดำรงชีวิต คิดและทำด้วยปัญญา

จากหนังสือ "วันครูโลก" ปี ๕๒

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)