อนุทิน 60003 - เตวิชโช

  ติดต่อ

การปกครองระบอบพุทธ

"สาราิณิยธรรม๖"

(ธรรมะบริหารสำหรับการอยู่ร่วมกัน)

๑.เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา

๒.เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา

๓.เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา

๔.แบ่งปันลาภให้กับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย(ลาภธัมมิกา)

๕.มีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย (สีลสามัญญตา)

๖.มีความเห็นเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย(ทิฏฐิสามัญญตา)

(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๑ ข้อ ๑๓๘)

  เขียน:  

ความเห็น (0)