อนุทิน 59619 - พงษ์พัฒน์ งามเลิศ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ประเภทของข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง ประเภทของข้อมูล คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกกา  x  ลงในช่องของกระดาษคำตอบที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวข้อสอบจำนวน  10  ข้อ   1. ชื่อและนามสกุลของนักเรียนจัดเป็นข้อมูลประเภทใด ก.  ข้อมูลตัวอักษร                  ข.  ข้อมูลตัวเลขค.  ข้อมูลรูปภาพง.  ข้อมูลเสียง 2. คะแนนสอบของนักเรียนจัดเป็นข้อมูลประเภทใด  ก.  ข้อมูลตัวอักษรข.  ข้อมูลตัวเลขค.  ข้อมูลรูปภาพง.  ข้อมูลเสียง 3. สื่ออุปกรณ์ชนิดใดที่นิยมใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประเภทภาพและเสียงมากที่สุด ก.  แผ่นดิสก์ข.  ฮาร์ดดิสก์ค.  แผ่นซีดีง.  จอภาพ 4. สื่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลประเภทใดที่ไม่สามารถพกพานำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไม่สะดวก ก.  แผ่นดิสก์ข.  ฮาร์ดดิสก์ค.  แผ่นซีดีง.  จอภาพ 5. จอภาพ จัดเป็นอุปกรณ์ในหน่วยใดในคอมพิวเตอร์ ก.

เขียน 11 Feb 2010 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)