อนุทิน 59245 - ไก่...กัญญา

1-2 กพ 53 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lean Management  สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม Scenario การบริการของทีมโรงพยาบาล 4  เรียนรู้ทำความเข้าใจหลักการของ LEAN ฝึกทำ ถึง 4 รอบ  และได้ฝึกทำ Value Stream Mapping : VSM  อยู่กลุ่มที่ 6 ร่วมกับบุคลากรหลายหน่วยงาน  กลุ่มเลือกทำ VSM ของงานโภชนาการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการอาหารผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังได้พากลุ่มหน่วยซักฟอก ทำ VSM เรื่อง การพัฒนาระบบบริการผ้าในโรงพยาบาลในครั้งนี้ด้วย  

เขียน 05 Feb 2010 @ 20:14 ()


ความเห็น (0)