อนุทิน 58678 - รีไซเคิลแมน

     เพื่อนข้าพเจ้าให้ข้อคิดในการมอง..จากเรื่องเล่าของข้าพเจ้าในการทำโครงการ ซึ่งการยอมรับ ที่ให้ได้มุมมองหลายหลาก

เพราะคนทั่วไปมองแค่ ภายนอกคือ การก้มหัว อ่อนน้อม ยอมรับ หรือทำตามเท่านั้น

   แ่ต่ยังมีการกระทำเพื่อส่วนรวม... นั่นคือการยอม ยอมทำเพื่อท่าน และเพื่อคนอื่นๆ

   ข้าพเจ้า "ยอม" ทำโครงการเพื่อเพื่อนๆ ในหน่วยงานที่ให้ประโยชน์ในหลายด้านและมีประโยชน์ต่อภาพลักษณ์หน่วยงานและผู้บริหารรวมถึงบุคคลในหน่วยงานโดยตรง

       ที่ถ้าท่านมองเพียงภายนอกจะมองไม่เห็น....เท่านั้น             

เขียน 28 Jan 2010 @ 23:08 () แก้ไข 28 Jan 2010 @ 23:33, ()


ความเห็น (0)