อนุทิน 58600 - สีตะวัน

  ติดต่อ

การนำเสนอเค้าโครงวิจัยของหน่วยงานแบบใหม่...โดย ตอบคำถาม 3 ข้อ

1.  ทำไมต้องการทำวิจัยเรื่องนี้

2.  การวิจัยเรื่องนี้ต้องการค้นหาคำตอบอะไร

3.  ทำการวิจัยนี้แล้ว จะทำให้หน่วยงานผู้วิจัยได้รับอะไร

คำตอบที่ต้องเตรียม

ข้อที่ 1 หลักการและเหตุผล

ข้อที่ 2 คำถามการวิจัย สมมติฐาน (ถ้ามี) และวัตถุประสงค์

ข้อที่ 3 ประโยขน์ที่จะได้รับ และวิธีดำเนินการวิจัย

 ใครมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ พรุ่งนี้นำเสนอแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ...^_^

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)