อนุทิน 58251 - รีไซเคิลแมน

4.ข้าพเจ้าสำรวจตนเองพบว่า

  • ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าคิดเอา ตนเองเป็นที่ตั้ง เมื่อตนเองถูกกระทบจากสิ่งเร้า ตนเองจะรู้สึกถึงอาการต่างๆ เช่น เศร้า เสียใจ ทุกข์ สุข รัก โกรธ เกลียด แค้น พยาบาท ฯลฯ
  • แต่บางครั้งที่ข้าพเจ้าเอา ใจเป็นที่ตั้ง เมื่อตนเองถูกกระทบจากสิ่งเร้า แต่ใจไม่รู้สึกเช่นนั้น ทำให้เกิดระลึกได้ นึกได้ถึงเหตุและผล ปัจจัยต่าง มองถึงข้อดี ข้อเสีย ที่เกิดจากตนเองต่อตนเอง ตนเองต่อสิ่งกระทบ และตนเองต่อผู้อื่น ได้ดี
  • ข้าพเจ้าถูกเพื่อนมักพูดเสมอว่า "เข้าใจยาก" เพราะเขาไม่สนใจ ใส่ใจเพราะเข้าไม่ถึงข้าพเจ้านั่นเอง 
  • แต่คนสนใจ และใส่ใจข้าพเจ้า มักจะรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี
เขียน 23 Jan 2010 @ 19:42 ()


ความเห็น (0)