อนุทิน 58005 - ใบไม้ร้องเพลง

  ติดต่อ

จากนั้นพระศาสดาได้ตรัสความในพระคาถาที่ 1 นี้ว่า          

มโนปุพพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺฐา มโนมยา  มนสา เจ ปทุฏเฐน           ภาสติ วา กโรติ วา ตโต นํ ทุกฺขมนฺวติ จกฺกํ ว วหโต ปทํฯ          

ทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นผู้นำ มีใจเป็นใหญ่  สำเร็จได้ด้วยใจ ถ้าคนเรามีใจชั่วเสียแล้ว  การพูด การกระทำก็พลอยชั่วไปด้วย เพราะการพูดชั่วกระทำชั่วนั้น ทุกข์ย่อมตามสนองเขา เหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโค.                              

  เขียน:  

ความเห็น (0)