อนุทิน 57171 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

นโยบาย : การเข้าถึงสื่อและข่าวสารโดยเท่าเทียมกัน

ประเด็นอื่น

  1. การดำเนินการ KM ประเด็นประสบความสำเร็จ ประเด็นปัญหา  การดำเนินการในปีต่อไป รองฯ จะนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนด "ธีม" ให้ชัดเจน และจะได้นำเสนอต่อไป
  2. การพัฒนาบุคลากร "ธีม" ควรมีการกำหนดให้ชัด ประเด็นที่น่าสนใจ คือ บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา การออกข้อสอบ/วิธีการวัดผลประเมินผล การมอบหมายงานนักศึกษา(ซ้ำซ้อน) ไม่เปิดโอกาสให้เด็กพูด
  3. การเรียนรู้จากผู้เกษียณ :   การดูแลเด็ก การวิจัย การเรียนการสอน การถ่ายทอด ฯลฯ
เขียน 11 Jan 2010 @ 12:22 ()


ความเห็น (0)