อนุทิน 57088 - พรรษ์วัฒน์

พรรษ์วัฒน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  นายเชาว์เมนทร์  นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนักเรียนเรียนเก่ง ประพฤติดี เรียนอย่างมีความสุขนักเรียนรักในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติดงานทุกงานมีคุณภาพและเป็นปัจจุบันชุมชนมีส่วนร่วมในการบริการ จัดการพันธกิจ1. ครูมีแผนการสอน จัดหาสื่อ ผลิตและใช้อย่างคุมค่า2. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นกระบวนการและปฏิบัติจริง3. จัดให้มีชุดพื้นเมืองประจำโรงเรียน ใส่ทุกวันศุกร์4. จัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพ5. จัดตั้งชมรมครู ผู้ปกครอง6. นิเทศงานหลัก งานสนับสนุนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คำขวัญโรงเรียนหลักด่านวิทยา วิชาการดีเด่นเน้นความรับผิดชอบตอบสนองนโยบาย มีจุดหมายร่วมกันสีประจำโรงเรียน สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์สีฟ้า หมายถึง ความสว่างสดใส ปรัชญาของโรงเรียน นิมิตต สาธุณูปน กตญญกตเวทิตาความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี อักษรย่อของโรงเรียนล. ด. ว.   ประวัติโรงเรียน                                 

เขียน 10 Jan 2010 @ 13:18 ()


ความเห็น (0)