อนุทิน 56791 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๔๑. ความแตกต่างของ'การสื่อสารพูดคุยเพื่อแก้ปัญหา' กับ 'การสร้างปัญหาจากวิธีสื่อสาร'

ในองค์กรการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปจนถึงในชุมชนระดับต่างๆและในภาคสาธารณะ จำเป็นต้องมีการสื่อสารและสร้างการปฏิสัมพันธ์เพื่อทำความตกลง สร้างความเข้าใจ และร่วมกันสร้างสังคมให้ชุมชนและสังคมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านต่างๆได้ ดังนั้น การสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นเหมือนกิจกรรมพื้นฐานของมวลมนุษย์ แต่ก็เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน โลกในยุคใหม่จึงต้องพัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร ถ่ายทอด นำเสนอ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีความหมาย รวมทั้งคำนึงถึงปัญหาของการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารที่มุ่งแก้ปัญหานั้น ควรมุ่งสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างผู้มุ่งร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน หากสื่อสารเหมือนกับสื่อกับผู้อื่นแบบทั่วไปหรือสื่อผ่านกลไกสาธารณะแทนการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเจาะจง ก็จะเป็นตัวสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหา ซึ่งจะแก้ไขยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกิดปัจจัยแทรกซ้อนมากมาย

เขียน 07 Jan 2010 @ 12:03 () แก้ไข 16 Jan 2010 @ 00:28, ()


ความเห็น (0)