อนุทิน 55930 - ลุงรักชาติราชบุรี

..ประสบโชค.. โฉลกศรี.. บ่ไพรี.. วิโรคา.. สะพรั่งด้วย.. ถวัลยา.. ผิว์ว่ารัก.. มิผิดหวัง..ขอสักการะและอาราธนาคุณพระรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชเจ้า ดวงพระวิญญานปุรพกษัตริยราชเจ้าของเผ่าไทย ดวงวิญญาน ของบุรพาจารย์ที่ล่วงลับ ดวงวิญญานบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่ายายตาทวดและผองเพื่อนไทยผู้มีส่วนปกป้องผืนดินนี้เพื่อลูกหลานไทยทุกคน ตลอดจน เดชานุภาพ พลานุภาพแห่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของปวงพสกนิกรไทย จงช่วยดลบันดาลความสุข ความเจริญ ความรัก ความสามัคคี จงบังเกิดมีแก่ แผ่นดินไทยและคนไทย ทุกผู้ ทุกนาม..ตลอดปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ เทอญ..

เขียน 29 Dec 2009 @ 10:24 ()


ความเห็น (0)