อนุทิน 55897 - อาทิตย์

  ติดต่อ

ได้ประสานงานและส่งหนังสือให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องการขอใช้ห้องประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชน  ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านนายก ซึ่งกำหนดการประชุมในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553  โดยใช้ห้องประชุมของเทศบาลพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างอื่นที่จำเป็น  นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกวาระหนึ่ง

  เขียน:  

ความเห็น (0)