อนุทิน 55503 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

สรุปผลการระดมสมอง ในงานประชุม   Seminar –cum – Workshop on Transformative Learning : Higher Education Reform At Siam City Hotel,Bangkok 16th December 2009

ในสามประเด็น

  • การสร้างเครือข่ายจิตตปัญญา
  • การประเมินจิตตปัญญา??
  • การจัดการเรียนการสอนจิตตปัญญา

ข้อสังเกตต่อผลการระดมสมอง ผมคิดว่า ก่อนที่จะพัฒนาเด็กของเรา ต้องพัฒนากระบวนการคิดของคนภาคการศึกษาก่อน(ซึ่งสำคัญมาก)

เขียน 24 Dec 2009 @ 08:58 ()


ความเห็น (0)