อนุทิน 55347 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๓๕. ตลาดที่ไม่ต้องพูดและไม่ต้องมีมนุษย์ : บริบทและโครงสร้างสังคมโลก

เมื่อวาน จันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผม / รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์ / นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล ผู้ช่วยอธิการบดี /ผอ.นภามาศ  ผอ.กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วก็คนทำงานวิจัยแนวชุมชนจากคณะต่างๆ จับมือกันจัดเวทีถอดบทเรียน ระดมความคิด และปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาวิธีจัดการความรู้ สำหรับยกระดับและพัฒนางานวิจัยชุมชนในแนวบูรณาการและข้ามศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเวทีนี้ ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ข้อสังเกตระหว่างอภิปรายนำการเสวนาเกี่ยวกับอิทธิพลความเป็นท้องถิ่นและสังคมโลกาภิวัตน์ที่จะมีต่อบทบาทภาควิชาการและวิถีการวิจัยเพื่อให้วิธีคิดและเห็นบริบทของการทำงานเกี่ยวกับชุมชนอย่างหนึ่งว่า สังคมไทยและสังคมโลก กำลังมีวิถีชีวิตอยู่ในวิถีตลาดแบบไม่ต้องพูดกับคนและไม่ต้องมีมนุษย์ แต่ใช้เงิน คอมพิวเตอร์ และสื่อกลางต่างๆ สัมพันธ์กับโลกภายนอกและเข้าถึงสิ่งที่ต้องการ 

เขียน 22 Dec 2009 @ 14:36 () แก้ไข 22 Dec 2009 @ 23:07, ()


ความเห็น (0)