อนุทิน 54486 - อ้อยเล็ก

กำลังใจ

กำลังใจ คืออะไร ก็สตินี่แหละ สติก็ดี สัมปชัญญะก็ดี จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ดี ปัญญารอบรู้ก็ดี แต่อย่างไรก็ตาม กำลังใจประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ คือ พละ 5 ได้แก่ ศรัทธาความเชื่อ วิริยะปรารภความเพียร สติระลึกได้ สมาธิจิตตั้งมั่น ปัญญาความรอบรู้ การสร้างกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราก็มักมีความไม่สบายใจอยู่แล้ว หรือถึงแม้ว่าสบายใจก็ตาม การทำงานอย่างทุกวันนี้ เราต้องใช้กำลังใจ ไม่ใช่เฉพาะเวลาไม่สบายใจอย่างเดียว การดำเนินชีวิตอย่างทุกวันนี้ เราต้องอาศัยกำลังใจที่เข้มแข็ง การปฏิบัติของเราจึงต้องสร้างกำลังใจ

                                                พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

เขียน 13 Dec 2009 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)