อนุทิน 54474 - มนตรี

  ติดต่อ

แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างเสริมจิตพิสัย

การสร้างเสริมจิตพิสัยเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการฝึกพัฒนาคุณสมบัติด้านจิตพิสัยของตัวผู้เรียนเอง โดยมิได้ถูกบังคับให้กระทำ ในการปลูกฝังคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรมหรือจิตพิสัยนี้มีทั้งแนวคิดและทฤษฎีของนักคิดในซึกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายทฤษฎี ในที่นี้ขอนำเสนอเฉพาะแนวคิด ทฤษฎีที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)