อนุทิน 54440 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 เอแบคเรียลไทม์โพลล์  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศ พบว่า
ประชาชนร้อยละ 52.2 ต้องการให้รัฐบาลหยุดความขัดแย้งภายในรัฐบาล ส่วนสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลเริ่มทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ร้อยละ 50.7 ขอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ หารายได้เข้าประเทศ

ด้านฝ่ายค้าน สิ่งที่ประชาชนต้องการให้ฝ่ายค้านหยุด ร้อยละ 51.7 ขอให้ฝ่ายค้านหยุดสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งกับรัฐบาล และร้อยละ 61.5 ต้องการให้ฝ่ายค้านเร่งสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม
ส่วนของประชาชนด้วยกันเอง ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 26.7 ต้องการให้หยุดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย และ ร้อยละ 47.6 ขอให้ประชาชนเร่งสร้างความรักความสามัคคี มีน้ำใจไมตรีจิตต่อกัน

เขียน 13 Dec 2009 @ 11:31 ()


ความเห็น (0)