อนุทิน 54416 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เช้าวันใหม่หลังจากตักบาตรสมณะ ๖ รูปเสร็จ
    ก็มานั่งครุ่นคิดถึงหลัก "ปฏิจสมุปบาท"  ทำอย่างไรจึงจะจดจำได้แม่น...ตามลำดับ  อาจเป็นเพราะยังไม่เข้าใจลำดับการเกิดที่ต่อเนื่อง    เมื่อใดที่เข้าไปอยู่ "ในใจ"  และพิจารณาจนเข้าถึงเมื่อนั้นย่อมซาบซึ้งถึงสัจธรรม

"...การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา มีองค์หรือหัวข้อ 12 ดังนี้ คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ..."

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)