อนุทิน 54345 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๓๒. นัยะของสื่อและเอกสารการอ่านเพื่อเรียนรู้และสร้างความรู้จากเวทีเสวนา

การจัดเวทีประชาคม เวทีชุมชน และเวทีปฏิบัติการกลุ่ม เพื่อสร้างสุขภาวะสาธารณะที่มีมิติการเรียนรู้ ทำให้ชุมชนและกลุ่มคนทำมีวิธีระดมความคิด สร้างยุทธศาสตร์การคิด วางแผน และกระจายออกไปเพื่อนำเอาสิ่งที่ได้ไปสะท้อนสู่การปรับปรุงวิถีชีวิตตามเงื่อนไขความพร้อมของตน ซึ่งองค์ประกอบการจัดการความรู้อย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวได้ผลดีก็คือ การทำสื่อและเอกสารเพื่อส่งเสริมการทำงานด้วยกันในเวทีให้เกิดผลดีที่สุดอีกต่อหนึ่ง ความรู้และความเป็นจริงที่สะท้อนไปสู่การปฏิบัติ จะเป็นสิ่งที่ร่วมกันสร้างขึ้นจำเพาะในบริบทหนึ่งๆบนเวทีซึ่งมีปัจจัยเสริมอีกหลายอย่าง ดังนั้น จึงควรมีวิธีถอดบทเรียนเวทีแต่ละครั้งเพื่อเป็นการปรับฐานความรู้ของกลุ่มก้อนและชุมชนนั้นๆให้ยกระดับไปด้วยกันอยู่เสมอ ขณะเดียวกัน สื่อและเอกสารความรู้ที่สร้างขึ้นสำหรับเวทีดังกล่าว จะเป็นเพียงองค์ประกอบบางส่วนที่มีบริบทเฉพาะของสถานการณ์ที่ให้ประสบการณ์ตรงผ่านการมีส่วนร่วมแต่ละเวที

เขียน 12 Dec 2009 @ 11:42 () แก้ไข 12 Dec 2009 @ 12:33, ()


ความเห็น (0)