อนุทิน 54180 - สมสุดา บัวขำ

วันนี้ได้รับของฝากจากกัลยาณมิตร เห็นว่าเป็นข้อคิดที่ดี
เลยนำมาเผื่อแผ่ทุกท่านค่ะ

----------------------------

บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่า ‘บาปมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง’ 
แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลง (ทีละหยาดๆ) ได้ฉันใด 
ชนพาลเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้น.

บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า  ‘บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลง (ทีละหยาดๆ) ได้ฉันใด 
ธีรชนสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น

----------------------------

  • ที่มา : จากคาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙ ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕  http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=587&Z=617
  • ขอขอบคุณและัขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณสุวิทย์ ศรีภักดีวงศ์ ที่ส่งถ้อยคำอันเป็นมงคลนี้มาให้
เขียน 10 Dec 2009 @ 22:05 () แก้ไข 13 Dec 2009 @ 13:10, ()


ความเห็น (0)