อนุทิน 53886 - อนุชาวดี ไชยทองศรี

สิ่งที่มนุษย์ใช้สอยได้อย่างมีประโยชน์และปลอดภัย คือสิ่งที่ต้องมีคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพมุ่งการวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือพัฒนาคุณภาพให้เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีลักษณะสำคัญคือ มีความเป็นอัจฉริยะ ในขณะที่เทคโนโลยีทั่วไปจะขาดคุณลักษณะนี้แม้จะทันสมัย ผลิตออกมาใหม่ก็ตาม วิทยาการหรือระเบียบวิธีคุณภาพจะยังไม่สามารถใช้สร้างคุณภาพระดับสูงสุดได้หากยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่บูรณาการเข้าเสริมให้วิทยาการคุณภาพมีพลังในการประยุกต์ใช้สูงสุดในแต่ละสถานการณ์ของการประยุกต์ใช้เพื่อผลิตนวัตกรรมการแข่งขัน บูรณาการศาสตร์ด้านคุณภาพเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างเทคโนโลยีชั้นสูงของคุณภาพสำหรับการจัดการการผลิต และบริการในองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ ให้มีคุณภาพสูงสุด (จารึก ชูกิตติกลุ, 2548)

เขียน 07 Dec 2009 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)