อนุทิน 53819 - นาวินเมืองพยัคฆ์

สอบ/ ครูเทพ/อ่านจากบันทึกล่าสุด

  1.   ข้อสอบ  10 ข้อ  5  คะแนน  ป.5  เรื่องปุ๋ยอนินทรีย์และการผสมปุ๋ย
  2.   ข้อสอบ  10 ข้อ  5  คะแนน  ป.6  เรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ

***** อ่านและทำแบบทดสอบได้ให้หัวข้อ " บันทึกล่าสุด " หน้าประวัติ ******

เขียน 06 Dec 2009 @ 18:01 () แก้ไข 06 Dec 2009 @ 18:11, ()


ความเห็น (0)