อนุทิน 53606 - บุษยมาศ

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 เข้ากิจกรรมถวายพระพร ฯ ที่อาคารศรีวชิรโชติ สำหรับวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ภาคเช้า สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักวิทยบริการ ฯ จำนวน 4 ราย ภาคบ่ายทำเรื่อง Gap Compretency

วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ภาคเช้า พิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายให้กับข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา (ตกเบิก) จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 324,087.99 บาท ภาคบ่าย เตรียมเรื่องที่จะเข้าที่ประชุม กบม. เกี่ยวกับ "ร่าง" ภาระงานของบุคลากร ฯ

เขียน 04 Dec 2009 @ 13:08 ()


ความเห็น (0)