อนุทิน #53071

พระอรรถกถาจารย์ ได้กล่าวถึงอันตรายที่จะเกิดแก่สัตว์โลกไว้ว่า

๑.กิเลสันตราย ......  อันตรายเกิดจากกิเลส โลภ โกรธ หลง

๒.กัมมันตราย .......  อันตรายเกิดจากความชั่วที่ทำในปัจจุบัน

๓.วิปาอันตราย ....... อันตรายเกิดจากผลของกรรมที่ทำในอดีต

๔.ทิฏฐินอันตราย..... อันตรายเกิดจากความคิดเห็นที่ผิด

๕.อริยูปวาทันตราย .. อันตรายเกิดจากการจ้วงจาบพระอาริยเจ้า/ผู้ทรงศีลทรงธรรม

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)