อนุทิน 53015 - กองลูกเสือเทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี

กองลูกเสือเทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

กฎของลูกเสือมีว่าอย่างไร

๑. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

 

๒. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

 

๓. ลูกเสือมีหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

 

๔. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

 

๕. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

 

๖. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

 

๗. ลูกเสือเชื่อฟังบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

 

๘. ลูกเสือมีจิตใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่องานยากลำบาก

 

๙. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

 

๑๐. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

 

 

 

 

 

เขียน 28 Nov 2009 @ 12:48 ()


ความเห็น (0)