อนุทิน 52997 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๓๐. การจัดการความเปลี่ยนแปลง

การจัดการความเปลี่ยนแปลงมี ๒ แนว คือยึดเอาผลงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลาง กับถือเอากระบวนการและวิธีการซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างมรรคผลทางการปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง แบบแรก มีความเป็น Planed Change วางแผนและจัดการให้สิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่เป็นเป้าหมาย หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูแลโลกรอบข้างไปด้วย ก็มักถือว่าไม่เป็นงานและภารกิจที่ต้องทำ จึงมีความเป็นระบบปิดที่อิงกับเป้าหมายจำเพาะ(Close System)เหมาะกับงานระยะสั้นและไม่ซับซ้อน ส่วนแบบที่สอง มีเป้าหมายที่ต้องยกระดับไปกับเหตุปัจจัยรอบข้างได้อยู่เสมอ สร้างสรรค์ความหมายและความเป็นจริงขึ้นระหว่างถักทอความมุ่งหวังและร่วมกันแปรไปสู่การปฏิบัติ ต้องจัดการความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสสร้างสรรค์เชิงบวกได้เสมอ สร้างการริเริ่ม การค้นพบ เรียนรู้การแก้ปัญหา มีความเป็นระบบเปิด ต้องการภาวะผู้นำ ความมีวิจารณญาณ ความรอบด้าน และความสำนึกต่อสังคมส่วนรวมมากกว่าแบบแรก 

เขียน 28 Nov 2009 @ 08:57 () แก้ไข 30 Nov 2009 @ 06:31, ()


ความเห็น (0)