อนุทิน 52971 - บุษยมาศ

               ภาคเช้าเซ็นหนังสือผ่านเสนอท่านอธิการบดี ประมาณ 19 เรื่อง รวมทั้งการขอหนังสือรับรองเงินเดือนและประสบการณ์ในการทำงาน ประมาณ 8 เรื่อง นั่งพิมพ์ Gap สมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

               ภาคบ่าย เป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน (ศูนย์หนังสือจุฬา) + 15.00 น. ร่วมฟังการตัดชุดให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในวันที่ 4 มกราคม 2553

เขียน 27 Nov 2009 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)