อนุทิน 52738 - โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.พะเยา

แกนนำ CCF

CCF พะเยาได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำขึ้นที่พื้นที่ดำเนินงานของโครงการตำบลงิม ตำบลออย ตำบลพระธาตุของแกง และตำบลอ่างทอง ซึ่งทำให้แกนนำได้เรียนรู้เรื่องจิตอาสาและการเข้ามามีบทบาทในงานโครงการมากขึ้น เช่น การติดตามงาน การเยี่ยมบ้าน และเป็นวิทยากรกระบวนการร่วมกับเจ้าหน้าที่ โครงการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแกนนำในพื้นที่ 3 อำเภอ 4 ตำบลจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือโครงการและช่วยเหลือสังคม ต่อไป

 

เขียน 25 Nov 2009 @ 16:38 () แก้ไข 16 Dec 2009 @ 17:38, ()


ความเห็น (0)