อนุทิน 51685 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๖๔๙ |

รายชื่อหนังสือใหม่วันนี้ ...

พรทิพย์ อันทวโรทัย และคณะ.  การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อโลกใบเล็ก.  กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552.

วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย.  การเขียนบทความ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  เชียงใหม่ : บี เอส ดี การพิมพ์, 2552.

ลุงไอน์สไตน์ (นามแฝง).  อัจฉริยะฉลาดเขียน.  กรุงเทพฯ: บิสคิต, 2552.

สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์.  สรรพสิ่งล้วนวิจัย.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2552.

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.  ถอดรหัสการเขียนโครงการวิจัยประเภททุนแข่งขัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของการวิจัยไทย.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2552.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)