อนุทิน 51605 - จา

จา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552 ดิฉันได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมและมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด ทั้งประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งสถานศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินได้นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และครอบคลุมเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ด้าน ซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในสถานศึกษา ทำให้มองเห็นถึงศักยภาพของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

เขียน 13 Nov 2009 @ 21:44 ()


ความเห็น (0)