อนุทิน 51558 - บุษยมาศ

               ภาคเช้า - บ่าย  จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ IDP ของแต่ละคน เพื่อเตรียมข้อมูลให้กับ กพร. โดยให้น้องนิต เป็นผู้ช่วยกรอกข้อมูลลงเครื่อง ฯ จัดส่งคำสั่งเลื่อนระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้สูงขึ้น 3 ราย และเปลี่ยนแปลงเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย (อ.สุดารัตน์,อ.อุไรวรรณ์,อ.วิจิตรา) ส่งให้คณะ,การคลัง,งานธุรการ,กรมบัญชีกลาง ทราบ

เขียน 13 Nov 2009 @ 12:49 () แก้ไข 13 Nov 2009 @ 22:34, ()


ความเห็น (0)