อนุทิน 50887 - นางสาว สุพิศยา ผึ้ง ปรากฎวงษ์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งจากอดีตคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการคำนวณ และประมวลผลข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลมาก ๆ และสลับซับซ้อน แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถมากขึ้น นอกจากจะคำนวณและประมวลผลแล้วยังสามารถทำงานด้านอื่น ๆ ได้อีก เช่น งานทางด้านกราฟิก การออกแบบ การทำสื่อสิ่งพิมพ์ การนำระบบมัลติมีเดียเข้ามาใช้ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานด้าน ต่าง ๆ เช่น ด้านธุรกิจ การเงินและธนาคาร การแพทย์ การทหาร การสื่อสาร การศึกษา เป็นต้นจากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งในใช้ในชีวิตประจำวัน แทบทุกหน่วยงานมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้

เขียน 06 Nov 2009 @ 14:11 ()


ความเห็น (0)