อนุทิน 50664 - ครูยุ้ย

ครูยุ้ย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียน ชั้น ม 4 จำนวน 9 ห้องเรียน ได้แบ่งกลุ่ม และศึกษาการสมัคร การใช้งานเว็บไซต์ http://gotoknow.org  อาทิตย์ที่แล้ว สมาชิกในกลุ่มปรึกษากันว่า จะร่วมกันศึกษาเรื่องอะไร  จากใคร ที่ไหน โดยคุณครูให้เริ่มจากในครอบครัว หมู่เครือญาติ  ในหมู่บ้าน ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ เช่น การทำอาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ สถานที่ ปราชญ์ชาวบ้าน สัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มได้มาปรึกษาและนำเสนอหัวข้องาน  หลากหลายและน่าสนใจ เช่น 1. กลุ่มของวรรณศิริ วันไธสง ห้อง 4/2 จะศึกษาการทำดอกไม้จัน  ดอกไม้จากผ้าใยบัว  ซึ่งจะศึกษากับคุณแม่ของตัวเอง คือ คุณแม่นงเยาว์  วันไธสง  บ้านทับสวาย ตำบลห้วยแถลง  2. กลุ่มของ จุฑามาศ  ศรีสุระ ห้อง 4/2 จะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของโรมันคาร์ทอลิก 3 หมู่บ้านคริสต์ ในอำเภอห้วยแถลง จะศึกษากับบาทหลวงคุณพ่อประสิทธิ์   บ้านโนนแก้ว  บ้านโนนงิ้ว  บ้านโนนแฝก  อำเภอห้วยแถลง 

เขียน 04 Nov 2009 @ 15:21 ()


ความเห็น (0)