อนุทิน 49697 - บุษยมาศ

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552  ภาคเช้า ประชุมสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สำหรับภาคบ่าย เป็นคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของคณะครุศาสตร์ โดยทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 แก้ไขเรื่องการโอนของ อ.เกตุการ และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้กับฝ่ายแผนฯ

เขียน 26 Oct 2009 @ 10:30 () แก้ไข 26 Oct 2009 @ 10:32, ()


ความเห็น (0)