อนุทิน 49697 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552  ภาคเช้า ประชุมสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สำหรับภาคบ่าย เป็นคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของคณะครุศาสตร์ โดยทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 แก้ไขเรื่องการโอนของ อ.เกตุการ และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้กับฝ่ายแผนฯ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)