อนุทิน 49176 - คุรุทายาท

การเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดของตนเอง (Metacognition)
      นักจิตวิทยากลุ่มพุทธินิยม เชื่อว่า การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อผู้รียนควบคุมตนเองได้ ลักษณะดังกล่าวนี้ฟลาแวลได้เป็นผู้อธิบายไว้โดยเน้นถึงกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องอาศัยความสามารถทางปัญญา โดยเขาใช้คำว่า (Metacognition) เพื่ออธิบายว่าผู้เรียนจะต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเอง 

 องค์ประกอบของความรู้
       ฟลาแวล ได้อธิบายว่าองค์ประกอบของความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนความคิดของตนเองนั้น จะมี 3 ประการ คือ

     (1) องค์ประกอบด้านบุคคล คือความรู้ความเข้าใจในความสามารถของผู้เรียน ว่าตนเองมีคุณสมบัติและมีความสามารถอยู่ในระดับใด
     (2) องค์ประกอบด้านงาน คือลักษณะของงานที่จะต้องเรียนรู้
     (3) องค์ประกอบด้านยุทธวิธี คือเทคนิคหรือวิธีการที่ผู้เรียนเลือกใช้ในการเรียนรู้งานนั้น

เขียน 20 Oct 2009 @ 23:42 ()


ความเห็น (0)