อนุทิน 49096 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ

ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก

  • กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ

ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก

  • กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ

การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก

  • กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท

ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้เป็นการยาก

  • ทุลฺลภํ ทสฺสนํ โหติ สมฺพุทฺธานํ อภิณฺหโส

การเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆ เป็นการหาได้ยาก

  • พุทธวจนะ

 

เขียน 20 Oct 2009 @ 06:58 ()


ความเห็น (0)