อนุทิน 49096 - เตวิชโช

  ติดต่อ

  • กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ

ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก

  • กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ

ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก

  • กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ

การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก

  • กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท

ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้เป็นการยาก

  • ทุลฺลภํ ทสฺสนํ โหติ สมฺพุทฺธานํ อภิณฺหโส

การเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆ เป็นการหาได้ยาก

  • พุทธวจนะ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)