อนุทิน 48942 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๑. มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อความเป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อบ่ายวันศุกร์ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผศ.นคร เหมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญและกาญจนบุรี ชวนไปคุยแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมสังเกตการณ์การประชุมระดมความคิดกับคนเมืองกาญจน์ที่สำนักงานจังหวัดเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เมืองกาญจน์ซึ่งเปลี่ยนจากแนวคิดความเป็นวิทยาเขตสารสนเทศและมุ่งความเป็นสากล สู่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองอธิการบดี ร่วมกันเป็นผู้ดำเนินการเสวนา กลุ่มผู้ร่วมประชุมเสวนาประกอบด้วยกลุ่มครูเขตพื้นที่การศึกษา สส.๓ คน หอการค้าจังหวัด นักธุรกิจท้องถิ่น และกลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนวทางพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดอีก ๓ เรื่องคือ การมีศูนย์ประสานความร่วมมืออยู่ในตัวเมืองกาญจน์สัก ๑ แห่ง | การพัฒนากลไก(ในรูปกรรมการร่วม)เพื่อทำงานด้วยกันให้ต่อเนื่อง | ประเด็นร่วมเพื่อการพัฒนาในอนาคตของจังหวัดและภูมิภาคของประเทศ

เขียน 18 Oct 2009 @ 16:58 () แก้ไข 19 Oct 2009 @ 00:18, ()


ความเห็น (0)