อนุทิน 48792 - ศรีกรม

  • รายงานผลการปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเชิงสมานฉันท์ ส่ง สนย. มีผลการปฎิบัติงานจำนวน ๑,๑๑๖ คดี เห็นด้วยกับ ผอ.สถานพินิจฯจำนวน ๑,๑๑๒ คดี คิดเป็น ๙๖.๖๕ %
  • การส่งเรื่องของบประมาณจะต้องระบุครุภัณฑ์ และจำนวนเงินด้วย และควรจะมีใบเสนอราคาของห้างร้านด้วย
  • จะทำเรื่องใด ๆ หากไม่ใช่งานที่ทำอยู่ประจำ ควรศึกษาระเบียบ/กม.เกี่ยวข้อง/สรุปขั้นตอนการเดินของกระบวนงานด้วย เพื่อง่ายในการติดตาม และควบคุม
  • ไปซื้อผ้าไตร/อัฎฐบริขาร /ของที่วัดจะต้องใช้เป็นประจำ เพื่อเตรียมไปทอดกฐิน
  • ไปร่วมงานกฐินที่วัดศาลาเย็น
  • คติ...ความทุกข์เหมือนหน้ามือ ความไม่ทุกข์เหมือนหลังมือ..
เขียน 16 Oct 2009 @ 21:03 ()


ความเห็น (0)