อนุทิน 48637 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๖. หลายแนวทางของ 'การจัดการความเปลี่ยนแปลง'

การตั้งเป้าหมายให้ต่างไปจากฐานเดิมแล้วจัดการให้กระบวนการต่างๆมุ่งสู่เป้าหมายและมีปัจจัยที่คงที่นั้น มีลักษณะเป็นการจัดการความเปลี่ยนแปลงแบบระบบปิด หากระหว่างกระบวนการมีความเปลี่ยนแปลงไปจากที่วางไว้จะถูกมองว่าเป็นปัญหา ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลก จึงใช้ได้ดีกับภายในองค์กรและชุมชนขนาดเล็กหรือกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน หากใช้กับสังคมที่เปิดกว้างก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างได้ง่าย อีกวิธีหนึ่งคือการจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างเน้นกระบวนการ การรู้ว่ากำลังอยู่ตรงไหนและได้ความซาบซึ้ง ได้สุขภาวะจากสิ่งที่ทำ ควบคู่ไปกับมีการเรียนรู้และได้ตัวปัญญาที่พอใช้ในเงื่อนไขนั้นๆไปด้วยตลอดเวลา เป็นการเจริญสติภาวนาและถือเป็นการเดินถึงเป้าหมายในเชิงกระบวนการ วิธีหลังนี้จึงไม่มองความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนว่าเป็นปัญหา ทว่า เป็นเรื่องที่ต้องจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลานั้น ให้เป็นโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆบนรายทางได้อยู่เสมอ

เขียน 15 Oct 2009 @ 07:49 () แก้ไข 15 Oct 2009 @ 09:52, ()


ความเห็น (0)