อนุทิน 48322 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

งาน ๕-๑๑ ตค. ๕๒

๕ ตค.๕๒ ตรวจสอบหลักสูตรภาษาไทยของ รร.สอนภาษา Pro-Language

พบหลายๆอย่างที่ รร.ต้องปรับ(ได้แนะนำแล้ว ก่อนที่เขตจะอนุมัติให้เปิดสอน)

๖-๗ตค.เตรียมโครงการตามนโยบายไทยเข้มแข็ง(SP2)

๙-๑๐ ตค.เป็นวิทยากรอบรมครู รร.ราชประชาฯ ๒๑ กับ ๓๑ (๑๑๒ คน)

ณ  รร.ราชประชาฯ ๓๑ อ.แม่แจ่ม เรื่อง :

  • การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ       
  • CAR  
  • การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Back ward design)        
  • การทำ ID-PLAN

 

   

             

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)