อนุทิน 48150 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๑๕ |

ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นทิพย์

มิได้เป็นรูปร่างที่มองเห็นด้วยตาเนื้อ

แต่ธรรม...เป็นธรรมชาติอันละเอียด สุขุม

สุดที่จะนำมาเปรียบเทียบ

กับของสมมติทั้งหลายได้

"ใ จ นี้ แ ห ล ะ "

... เ ป็ น ที่ ส ถิ ต ข อ ง ธ ร ร ม ...

 

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เขียน 09 Oct 2009 @ 23:43 () แก้ไข 09 Oct 2009 @ 23:55, ()


ความเห็น (0)