อนุทิน 48089 - อนุชิต

กำลังใจตามหลักพระพุทธศาสนาคือ พละ5   ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ  ปัญญา

1 ศรัทธา คือ เชื่อมั่นว่าทำดีได้ดี, 2 วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร ถือคติว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น, 3 สติ หมายถึง ความระลึกรู้ ระลึกได้ มีจิตใจจดจ่อในการทำความดีในปัจจุบันรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ ,4 สมาธิ คือ จิตที่ตั้งมั่น มั่นคงต่อการทำความดี ,5 ปัญญา คือ เห็นชัดเจนว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก เห็นโทษของการทำชั่ว เห็นประโยชน์ของการทำความดี

 

เขียน 09 Oct 2009 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)