อนุทิน 47816 - promsaramaythee

การพัฒนาตน  ตามหลัก อิทธิบาท๔ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์

  1. ฉันทะ (ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป - will; aspiration)

Prs; ความพอใจดังกล่าว เกิดจาก การมีประสบการณ์โดยตรง ในกรณีใด   ฝ่ายที่ได้รับคุณประโยชน์ หรือโทษ   ของวิชาความรู้  วัตถุสิ่งของ หรือปรากฏการณ์ของสิ่งต่างๆ ที่เราจะนำไปใช้

Prs;การจะมีประสบการณ์โดยตรง  เกิดจากการ ปรับเปลี่ยนทัศคติแนวคิดของตนเอง ด้วยการยอมรับ สิ่งใหม่ๆ ในการรับรู้   รูป  รส  กลิ่น เสียง  สัมผัส  เป็นการเปิดกว้างสู่โลกทัศน์ใหม่  เรียนเพื่อรู้  เข้าใจ วัตถุประสงค์  หรือ คุณประโยชน์ และโทษของวิชาความรู้  วัตถุสิ่งของ หรือปรากฏการณ์ของสิ่งต่างๆ ที่เราจะนำไปใช้

เขียน 06 Oct 2009 @ 16:53 ()


ความเห็น (0)