อนุทิน 47411 - บุญส่ง

บุญส่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบริหารราชการที่ดี (ธรรมภิบาล)มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ

   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   มีความโปร่งใส - ไม่มีคอร์รัปชั่นหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

   มีความยุติธรรมอย่างทั่วถึง

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง  แล้วประเทศไทยมัมั่งไหม

เขียน 02 Oct 2009 @ 15:03 ()


ความเห็น (0)