อนุทิน 46415 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๙. ประชาธิปไตยแบบกระบวนการสร้างฉันทามติ

การบรรพชาอุปสมบทพระ เป็นการแสดงตัวอย่างความเป็นสาธารณะโดยประชาธิปไตยแบบกระบวนการสร้างฉันทามติ ผู้เป็นนาคมีฐานะเป็นปัจเจกซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนบวชแล้วจะเปลี่ยนผ่านสถานภาพเป็นคนของส่วนรวม ทำหน้าที่ต่อส่วนรวมและชุมชนสามารถใช้ได้เท่ากันหมด ทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเสริมพลังเพื่อให้ทุกคนไปด้วยกัน จะมีการถาม มีการประกาศท่ามกลางหมู่คณะหลายครั้ง ก่อนจะลงมติจะให้ชุมนุมชนและหมู่คณะที่เป็นผู้นำแบบกลุ่มก้อนได้มีโอกาสเสนอความเห็นหรือทักท้วง หากมีใครทักท้วงหรือแสดงอาการขัดข้องแม้คนเดียว ก็เริ่มกระบวนการใหม่หมด ไม่เพียงถือเสียงส่วนใหญ่ แต่มุ่งสร้างกระบวนการที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้และพร้อมที่จะไปด้วยกันจึงจะสรุปและลงฉันทามติ นับว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างความเท่าเทียมกัน-เสมอกันโดยธรรม เพื่ออยู่เป็นชุมชนด้วยกัน ร่วมทุกข์สุขไปด้วยกัน นั่นเอง

เขียน 22 Sep 2009 @ 09:22 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:10, ()


ความเห็น (0)