อนุทิน 46408 - ไก่...กัญญา

  ติดต่อ

ช่วงระยะนี้กำลังบันทึกรายงานสรุปประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการติดตามการเยี่ยมตรวจของ สพร. วันที่ 17 กันยายน 2552

ทีมที่ 6 : งานสารสนเทศ  งานเวชระเบียน  งานพัสดุ

ทีม 4 สัมภาษณ์กรรมการแพทย์อุบัติเหตุหมู่  และ

ทีม 2 กรรมการเครือข่ายปฐมภูมิ/HPH

  เขียน:  

ความเห็น (0)