อนุทิน 45819 - เตวิชโช

  ติดต่อ

พระพุทธองค์ตรัส

ผู้ใดอยู่ครองเรือน มีศรัทธาในธรรม ๔ ประการ

๑. สัจจะ การยกระดับชีวิตวิญญาณให้สูงขึ้น

๒.ทมะ การฝึกตน

๓.ขันติ ความอดทน

๔. จาคะ การเสียสละ

ผู้นั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก

เหตุแห่งการได้ชื่อเสียง ยิ่งไปกว่าสัจจะไม่มี

เหตุแห่งการได้ปัญญา ยิ่งไปกว่าการฝึกตนไม่มี

เหตุแห่งการหาทรัพย์ได้ ยิ่งไปกว่าความอดทนไม่มี

เหตุแห่งการได้มิตรชิดใกล้ ยิ่งไปกว่าการเสียสละไม่มี

(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ อาฬวกสูตรที่ ๑๐ ข้อที่ ๓๑๑


  เขียน:  

ความเห็น (0)