อนุทิน 45819 - บุณยกร

บุณยกร

พระพุทธองค์ตรัส

ผู้ใดอยู่ครองเรือน มีศรัทธาในธรรม ๔ ประการ

๑. สัจจะ การยกระดับชีวิตวิญญาณให้สูงขึ้น

๒.ทมะ การฝึกตน

๓.ขันติ ความอดทน

๔. จาคะ การเสียสละ

ผู้นั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก

เหตุแห่งการได้ชื่อเสียง ยิ่งไปกว่าสัจจะไม่มี

เหตุแห่งการได้ปัญญา ยิ่งไปกว่าการฝึกตนไม่มี

เหตุแห่งการหาทรัพย์ได้ ยิ่งไปกว่าความอดทนไม่มี

เหตุแห่งการได้มิตรชิดใกล้ ยิ่งไปกว่าการเสียสละไม่มี

(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ อาฬวกสูตรที่ ๑๐ ข้อที่ ๓๑๑


เขียน 14 Sep 2009 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)