อนุทิน 45811 - Sila Phu-Chaya

  • ลิขสิทธิ์ย่อมโอนให้แก่กันได้
  • เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้ และจะโอนโดยมีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้
  • การโอนฯ ซึ่งไม่ใช่ทางมรดกต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
  • ถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าการโอนมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี
  • พรบ ลิขสิทธิ์ มาตรา 17
เขียน 14 Sep 2009 @ 19:39 () แก้ไข 14 Sep 2009 @ 19:41, ()


ความเห็น (0)