อนุทิน #45811

  ติดต่อ

  • ลิขสิทธิ์ย่อมโอนให้แก่กันได้
  • เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้ และจะโอนโดยมีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้
  • การโอนฯ ซึ่งไม่ใช่ทางมรดกต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
  • ถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าการโอนมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี
  • พรบ ลิขสิทธิ์ มาตรา 17
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)